Search
Generic filters
Exact matches only
Zoek in Forum
Forums
Onderwerpen

Visitatie & Licentie

Een belangrijke reden voor scholen om lid te zijn van de NDV is het feit dat door dit lidmaatschap de (dalton)kwaliteit op een school gewaarborgd wordt. Een door de NDV erkende daltonschool krijgt een licentie die voor vijf jaar (po) en voor vier jaar (vo) verleend wordt. Na zo’n periode wordt een licentie niet automatisch verlengd, maar moet de kwaliteit op de school eerst weer beoordeeld worden. Dit kan leiden tot een verlenging van twee jaar, indien de kwaliteit niet helemaal in orde is, of tot vijf, resp. vier jaar.
Dit beoordelen van scholen gebeurt door visiteurs. Dat zijn deskundige, ervaren collega’s afkomstig uit het daltononderwijs die de kwaliteit van een school als ‘critical friends’ onderzoeken.
De voorzitters en visiteurs van de NDV voor het primair en voortgezet onderwijs worden geschoold en scherpen elkaars vaardigheden tijdens die scholingsbijeenkomsten aan.

Scholen die een nieuwe licentie aan willen vragen of deze verlengd willen zien, sturen de leden van het visitatieteam een visitatieverslag en het Daltonboek van de school. Verder vraagt het visitatieteam voorafgaand aan het visitatiebezoek om een aantal andere relevante stukken, zoals de schoolgids, het schoolplan en de taakbrieven. Na het schoolbezoek schrijft het visitatieteam haar bevindingen in het visitatieverslag van de school.
het visitatieteam geeft een advies over het toekennen van een erkenning door de vereniging. De visitatiecommissie PO & VO – ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging – adviseert het bestuur vervolgens het advies van de visiteurs op te volgen, eventueel aan te vullen of er van af te wijken.

Op deze pagina kunt u alle relevante informatie downloaden over de procedure rond de visitatie alsmede de benodigde documenten. Daarnaast kunt u ook de verslagen lezen van scholen die zijn gevisiteerd.

[ Documenten primair onderwijs ]
[ Documenten voortgezet onderwijs ]

[ Visitatieverslagen ]

LICENTIE

Het verkrijgen van een daltonlicentie duurt ongeveer vijf jaar. Scholen dienen lid te zijn van de Nederlandse Dalton Vereniging. De NVD stelt als voorwaarde dat scholen een plan met tijdpad kunnen overleggen. In zo’n DaltonOntwikkelPlan zijn grofweg de volgende fasen te onderscheiden:

1. Oriëntatie
Literatuuronderzoek, bezoek aan daltonscholen, informatie opvragen bij een (dalton-gecertificeerd) Onderwijsadviesbureau of bij een (dalton-gecertificeerde) Schoolbegeleidingsdienst (SBD).

2. Nul-meting
Vaststellen welke daltonkenmerken de school al heeft en welke nog niet, bijvoorbeeld aan de hand van de indicatorenlijst van de Nederlandse Dalton Vereniging. De school kan de ouders hierbij betrekken en een daltoncommissie instellen die voorbereidt en coördineert.

3. Kennismaken met andere daltonscholen
De school meldt zich aan bij de daltonregio. Hiervan zijn scholen lid die een daltonlicentie hebben en scholen die dit willen verkrijgen. De regio biedt een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring om de daltonlicentie te behalen.

4. Op weg
Nu de school meer van Dalton weet stelt men nogmaals vast welke kenmerken van Dalton er al zijn en waar nog aan gewerkt moet worden. Daarbij kan gedacht worden aan bijscholing van de docenten, inbedding van de pedagogiek in de organisatie, de aanschaf van materialen die zelfstandig werken bevorderen, de aanschaf van methoden en de aanpassing van het gebouw. De daltonscholen in de regio kunnen hierbij een klankbord vormen.

5. Collegiale consultatie
Voorafgaand aan de visitatie om de daltonlicentie te krijgen is het verstandig dat de school buitenstaanders kritisch laat kijken naar de dalton-aspecten. Vaak gebeurt dat door middel van collegiale consultatie, maar ook de schoolbegeleidingsdienst of een onderwijsadviesbureau kan hiervoor worden gevraagd.

6. Certificering
Wanneer de daltonlicentie is aangevraagd onderzoekt een visitatiecommissie van de Nederlandse Dalton Vereniging hoe de school vormgeeft aan de daltonpedagogiek. De hele school wordt doorgelicht. Wanneer de school voldoende kan aantonen hoe de daltonpedagogiek is ingebed in het onderwijs en de organisatie, wordt de daltonlicentie verleend. Voor basisscholen is deze doorgaans vijf jaar en voor scholen in het voortgezet onderwijs vier jaar geldig. Dan vindt opnieuw een visitatie plaats.

Wilt u lid worden van de NDV? Klik dan [hier].